درباره ما

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از سازمان های بالنده و پیش رو در بكارگیری هوشمندانه از فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده كه علاوه بر اجرای تعاملات سازمانی بستر كارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در درون سازمان استفاده از سامانه های تعاملی برخط را در انجام خدمات مشاركتی با معاونت ها ، استانها ، مناطق و مدارس و بخصوص دبیران و خدمات آموزشی و محتوایی در راستای اهداف دولت الكترونیك از سازمانهای پیشتاز در كشور می باشد خدماتی همانند شبكه ملی مدارس ایران رشد، فروش اینترنتی كتابهای درسی، گنجینه فیلم های آموزشی،استانداردسازی و مشاركت گروه تالیف و.. از جمله خدماتی است كه از طریق سامانه های تعاملی ارایه خدمات می نمایند.

به منظور مشاركت سازنده استانها، مناطق ، مدارس بویژه دبیران در فرآیند تالیف و اعتبارسنجی كتاب های درسی را با هدف شناخت کاستی های احتمالی محتواهای آموزشی كتاب های نو نگاشت و افزایش رضایت مندی و قابلیت اجرا در كلاس درس را مبتنی بر شناخت دیدگاه ها و نظرات دبیران و صاحب نظران با استفاده از فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق این سامانه به انجام برساند.
بدین سبب در تالیف و اعتبارسنجی همزمان، اعتبارسنجی هر یك از واحدهای یادگیری تشكیل دهنده ی یك كتاب درسی به طور مستقل و موازی با دیگر واحدهای یادگیری آن كتاب از طریق این سامانه انجام می‌گیرد. این تجربه جدیدی است كه بعد از تالیف هر واحد یادگیری از طریق سامانه الكترونیكی بلافاصله برای گروه اعتبارسنجی استانی ارسال و نظرات بلافاصله در اختیار مؤلفان و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد تا همزمان با پایان پیش تالیف نظرات اصلاحی از محتوای كتاب تالیف شده در اختیارگروه ها قرار گرفته و در اجرای سراسری محتوای تولید شده،jiu